Aby i učení začalo dítě bavit, musí být motivované a mít správné návyky – Jak na to?


PÅ™i každé zmínce o Å¡kole, se vaÅ¡e dítÄ› zhrozí, nahodí nepříjemný obliÄej a je otrávené? Zkuste to zmÄ›nit, vytvoÅ™te u dítÄ›te návyk a uÄte se klidnÄ› spoleÄnÄ›. 

Aby i uÄení zaÄalo dítÄ› bavit, musí být motivované a mít správné návyky – Jak na to? 

Domácí úkoly, domácí příprava, uÄení a tenhle ten nekoneÄný kolotoÄ na dÄ›ti Äeká po nÄ›kolik let. Již teÄ máte pocit, že jen jakmile vyslovíte slovo Å¡kola, dítÄ› se zaÄne Å¡klebit a nejradÄ›ji by se stalo neviditelným? JistÄ›, vÄ›tÅ¡inou když máme doma prvňáÄka nebo druháÄka, máme doma v podstatÄ› Å¡Å¥astné dítÄ›, které se ve Å¡kole teprve zabydluje, vstÅ™ebává vÅ¡echny nové informace a možná ho to jeÅ¡tÄ› i docela baví. Pak ale obvykle u vÄ›tÅ¡iny dÄ›tí dochází k tomu, že se uÄit příliÅ¡ nechtÄ›jí, trávení svého volného Äasu si pÅ™edstavují jinak a tak se z uÄení stává to známé muÄení. Kdopak by to z dÄ›tství neznal. Jenže uÄit se, je zapotÅ™ebí. Pokud dítÄ› dobÅ™e namotivujete a dokážete u nÄ›j vybudovat jakési návyky, nemusí to být jen zlo. 

dÄ›ti s uÄebnicemi

Kdy se budete uÄit a proÄ? 

S dítÄ›tem je tÅ™eba mluvit o tom, proÄ se musí uÄit, proÄ je dobré se vzdÄ›lávat a urÄitÄ› hovoÅ™te i o tom, že uÄení je v podstatÄ› celoživotní proces, ovÅ¡em vÅ¡echno musí jít postupnÄ›. Základní a stÅ™ední Å¡kola jsou pro dÄ›ti základem, nepostradatelným pro budoucí život, vysoká Å¡kola by pak mÄ›la být jen volbou. Nevytvářejte tak nátlak, ale v dítÄ›ti vzbuÄte zájem, mluvte s ním o tom, že uÄení má smysl, zmiňte vÅ¡echny klady toho, proÄ se uÄit. A urÄitÄ› to není jen vidina dobrého vzdÄ›lání, skvÄ›lé práce a vysoké výplaty. UÄení v dÄ›tech má vzbudit zájem, dobré známky nebo tÅ™eba odmÄ›na za vysvÄ›dÄení od vás mají být pochvalou, dítÄ› tak uvidí, že výsledky jsou vidÄ›t, že vy je vidíte a dokážete ocenit. Pokud dítÄ› pochopí, že snaha se vyplácí, bude se chtít více snažit. 

Když už ví dítÄ›, proÄ se musí uÄit, musíte mu vysvÄ›tlit, že vÅ¡echno se nelze nauÄit jen ve Å¡kole, že domácí příprava je nepostradatelná. Stanovte si dobu, kdy se dítÄ› bude do Å¡koly pÅ™ipravovat. Ihned po příchodu ze Å¡koly, případnÄ› si stanovte jeden pevnÄ› daný Äas. Hodina dennÄ› postaÄí. Pak dítÄ›ti můžete slíbit spoleÄné sledování televize nebo ho pusÅ¥te ven Äi na návÅ¡tÄ›vu ke kamarádovi. I tohle je dobrá motivace a dítÄ› si vytvoří jakýsi návyk. 

psaní domácího úkolu

Má se dítÄ› uÄit samo? 

UrÄitÄ› se jako rodiÄ na domácí přípravÄ› musíte podílet taky, ale dítÄ› by rovněž mÄ›lo umÄ›t plnit úkoly samostatnÄ›. Látku, kterou dítÄ› nezvládá, mu vysvÄ›tlete. Poté, co se dítÄ› nauÄí na test, tak ho vyzkouÅ¡ejte. Samotné úkoly ale dítÄ› nechte plnit samostatnÄ›, pak si spoleÄnÄ› sednÄ›te, vy úkol zkontrolujte a případnÄ› rozveÄte, proÄ tak dítÄ› postupovalo a zda to bylo správnÄ›. Jakmile pÅ™ijdou těžší úkoly, které již nezvládáte Å™eÅ¡it, můžete si buÄto osvěžit své znalosti nebo prostÄ› dítÄ›ti radÄ›ji zaplaÅ¥te douÄování. VždyÅ¥ i rodiÄ může pÅ™iznat, že neví vÅ¡echno. I to je pro dítÄ› přínosem.